April 2020
Tractor Pulling Füchtorf Füchtorf (DE) So, 26 Apr 2020
Juni 2020
Tracteur Pulling de Bernay Bernay (FR) Sa, 06 Jun 2020
Made's Powerweekend Made (NLD) Sa, 20 Jun 2020
Juli 2020
Total Agri Beach Pull Putten (NLD) Sa, 11 Jul 2020
Eurocup - Brande Brande (DK) Fr, 24 Jul 2020
August 2020
Tractor Pulling Great Eccleston Great Eccleston (GB) Sa, 29 Aug 2020
Juni 2021
Tracteur Pulling de Bernay Bernay (FR) Sa, 05 Jun 2021